Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660468
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 12:37:31
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Władze i organy spółki
2006-10-07 19:41 wykonał: jan kowalski typ akcji: Edycja artykułu

Władze Spółki stanowią:
1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.


KOMPETENCJE Zarządu Spółki:

 1. prowadzenie sprawy Spółki i reprezentacja Spółki;
 2. wykonywanie wszelkich spraw nie zastrzeżonych Kodeksem Spółek Handlowych lub umową dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;
 3. możliwość powoływania pełnomocników;
 4. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga współudziału dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem;
 5. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagana pisemnego powiadomienia Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
 6. składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających wartość 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych) wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej;
KOMPETENCJE Rady Nadzorczej:
 1. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
 2. ocenianie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocenianie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 3. nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 4. dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki;
 5. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 6. zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym umów o pracę;
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółk;
 8. opiniowanie projektów zmian umowy Spółki, wnoszonych przez Zarząd;
 9. opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
 10. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki;
 11. rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej przez Zarząd.
KOMPETENCJE Zgromadzenia Wspólników:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku od podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzeniu innej spółki;
 5. ustalanie wysokości i terminów dopłat;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów;
 9. wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania;
 10. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów;
 11. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładoweg;
 12. tworzenie funduszy celowych;
 13. zmiana umowy Spółki;
 14. uchwalanie wieloletnich planów inwestycyjnych;
 15. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
 16. inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu