Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660541
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Ogłoszenia
2011-06-06 11:16 wykonał: Joanna Korpalska typ akcji: Edycja artykułu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na stanowisko:
Zastępcy Prezesa Zarządu.
 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:
-         posiadać wykształcenie wyższe magisterskie z preferencją zarządzania lub ekonomii;
-         posiadać minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 – letni staż na stanowisku kierowniczym;
-         posiadać umiejętność kierowania zespołem ludzkim i planowania pracy;
-         umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
-         zdolności interpersonalne
-         znajomość branży będzie dodatkowym atutem.
Oferta na stanowisko powinna zawierać:
-         życiorys zawodowy oraz list motywacyjny (dane kontaktowe);
-         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
-         kopie dokumentów, w szczególności świadectw pracy potwierdzających wymagany staż;
-         koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Prezesa;
-         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
-         oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez uprawnione organy lub sąd;
-         oświadczenie kandydata o niekaralności związanej z brakiem zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oraz oświadczenie kandydata o nie toczących się przeciwko niemu postępowań karnych;
-         aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa;
-         klauzulę o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883);
-         inne dokumenty potwierdzające kompetencje i kwalifikacje.
 
Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Spółki w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 w godzinach 7:00 – 15:00 w terminie do dnia 20.06.2011 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”.
Zgłoszenie można również przesłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159; 87-100 Toruń. Z tym zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 20.06.2011 r. do godz.15:00. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Spółki.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie. 
 
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu