Toruń: Budowa kompostowni
Numer ogłoszenia: 94598 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompostowni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu ośmiu modułów żelbetowych do kompostowania oraz zadaszenia urządzeń technologicznych w ramach zadania: ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW W CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 47-53. Zakres prac budowlanych obejmuje: a) geodezyjne wytyczenie usytuowania obiektu budowlanego, b) budowę zespołu modułów składającego się z ośmiu szczelnych boksów żelbetowych, ze szczelną płytą podłogową zawierającą kanały odprowadzające odcieki i służące do napowietrzania, o wymiarach 30 x 54,65 x 2,1 m - zespół modułów wyposażony będzie w instalację technologiczną firmy BIODEGMA GmbH (Niemcy), c) budowę wiaty stalowej nad urządzeniami technologicznymi poza boksami, d) wykonanie przyłącza energetycznego wraz z instalacjami elektrycznymi, e) wykonanie przyłącza wodociągowego, f) wykonanie kanalizacji wody procesowej, g) wykonanie kanalizacji wody deszczowej, h) położenie przepustów do przyłącza informatycznego - (położenie koryt) , i) wykonanie uszczelnień styków technologii oraz prac budowlanych po montażu technologii, j) odbudowę i uzupełnienie nawierzchni placów, k) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w tym pośredniego pomiaru przedmontażowego technologii. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na dokładność prac budowlanych. Stawiane elementy i połączenia wymagają zachowania większej tolerancji wykonania niż akceptowana powszechnie. Dopuszczalne zmiany tolerancji klas Euro w przedmiotowym zamówieniu: szerokość każdego modułu, wymiar pomiędzy osiami tolerancja - 20mm, łącznie max. tolerancja - 30mm na cały blok modułu, wysokość ścian: tolerancji - 5mm, długość ścian bocznych: tolerancja 10mm. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest ściśle współpracować z dostawcą wyposażenia technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, celem poprawnego zamontowania urządzeń dostawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział II siwz: 1. Projekt budowlany 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3. Kosztorys ofertowy (przedmiar robót).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.42-6, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wymagane w wysokości 25000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wg wzoru zawartego siwz. 3. O ile dotyczy Rozdział III zał.4 siwz. 4. Dokument wadialny lub dowód wniesienia wadium. 5. Zaparafowany projekt wzoru gwarancji należytego wykonania umowy - o ile wykonawca wybierze taką formę wniesienia zabezpieczenia .

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 2) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) podpisanie aneksu do umowy na dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, b) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego, 3) terminów płatności i innych: a) podpisanie aneksu do umowy na dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów lub aneksu do umowy o udzielenie finansowania przedmiotowej inwestycji zmieniających/przesuwających w czasie wypłaty transz finansowania, b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - pokój 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie