Toruń: Pojemniki i kosze do zbierania odpadów
Numer ogłoszenia: 242774 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pojemniki i kosze do zbierania odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych i utwardzonej tektury przeznaczonych do zbierania odpadów niebezpiecznych o łącznej ilości 15 sztuk i kontenerów metalowych o łącznej ilości 9 sztuk. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia, (w szczególności mające wpływ na cenę oferty) należy uwzględnić przygotowując ofertę. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania. Zadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników wykonanych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do zbierania chemikaliów w ilości 6 sztuk (różne asortymenty) i pojemników w do zbierania odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć (różne asortymenty) w ilości 2 sztuk i pojemniki siatkowe i nastawy paletowe do zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych Zadanie 2 . Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów metalowych do zbierania odpadów w typu ZW- 28 o pojemności 9,5 m w ilości 1 sztuki; ZW- 28 o pojemności 22 m w ilości 3 sztuk; ZW - 28 o pojemności 30 m w ilości 1sztuki; KP - 7 o pojemności 6,5 m w ilości 4 sztuk..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.98.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie 1 - Pojemniki do zbierania odpadów niebezpiecznych - 100 PLN, Zadanie 2 - Kontenery metalowe nowe - 1000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo w przypadku oferty wspólnej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - pokój 202.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie