Toruń: Usługi portierskie i dozór mienia
Numer ogłoszenia: 5360 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi portierskie i dozór mienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług portierskich i dozoru mienia Zamawiającego położonego wokół obiektu zwanego BAZĄ MPO położoną przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu oraz wokół obiektu położonego przy ul. Kociewskiej 37-54 w Toruniu zwanego Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Dozorowi podlegają osoby, budynki, budowle, place, urządzenia techniczne, materiały, pojazdy specjalistyczne i samochody znajdujące się na terenie obiektów, o których mowa powyżej. Świadczenie przedmiotu zamówienia będzie się odbywało jednocześnie w trzech posterunkach dozorowych w systemie pracy całodobowej ( Posterunek nr.1 i 3), w dni powszednie, niedziele i święta oraz z dni ustawowo wolne od pracy. Posterunek nr 2 w godz.14.00 -7.00 dnia następnego. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia nie mogą być karane, winny wykazywać stan zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku portiera oraz winne być przeszkolone w zakresie aktualnych przepisów BHP i ppoż. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany przez Zamawiającego do przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy osób, które będą świadczyły przedmiot zamówienia oraz ich zaświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie przedmiotu zamówienia oraz aktualne zaświadczenia o odbytych obowiązkowych szkoleniach BHP. W przypadku wyznaczenia do realizacji umowy innych osób, niż wskazane na liście, Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem takiej osoby do pracy, przedstawi komplet powyżej wskazany dokumentów. Wykonawca zapewni swoim pracownikom jednolite umundurowanie i widoczne identyfikatory. Szczegółowy zakres świadczenia zawarto w Rozdziale II siwz pod nazwą Opis przedmiotu zamówienia . Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy mieć na uwadze przygotowując ofertę. Wielkość zamówienia wynosi 24 516 roboczogodzin..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.20-2, 98.34.11.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wymagane w wysokości 6000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości zamówienia z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie przez cały okres trwania umowy. Jedyną podstawą do zmiany całkowitej wartości umowy może być ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie