Toruń: Części zamienne do pojazdów samochodowych
Numer ogłoszenia: 329202 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Części zamienne do pojazdów samochodowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów ciężarowych specjalizowanych następujących marek: STAR SMW 1142 Turbo, JELCZ P422 k, JELCZ 325, Volvo, DAF, Mercedes Sprinter, Lublin, Volksvagen transporter oraz do pługów odśnieżnych m. SCHMIDT, rozsypywarek środków uszarstniających produkcji P.R.I.B. Sp. z o. o. Olsztyn, zamiatarek ulicznych m. Broddway wchodzących w skład zaplecza technicznego MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159. Specyfikację ilościową i asortymentową przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz. Integralną częścią siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Przedmiot zamówienia został podzielony w następujący sposób: Pakiet nr 1 - części do samochodu m. STAR SMW 1142 Turbo Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1A;nr 2 i nr 3 Pakiet nr 2 - części do samochodu m. JELCZ P422 k Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1B; nr 2 i nr 3 Pakiet nr 3 - części do samochodu m. JELCZ 325 Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1C; nr 2 i nr 3 Pakiet nr 4 - części do samochodu m. VOLVO Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1D; nr 2 i nr 3 Pakiet nr 5 - części do samochodu m. DAF Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1K Pakiet nr 6 - części do samochodu m. MERCEDES Sprinter Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1E i 2 Pakiet nr 7 - części do samochodu m. LUBLIN Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1F i nr 2 Pakiet nr 8 - części do samochodu m. VOLKSWAGEN transporter Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr1G i nr 2 Pakiet nr 9 -części do rozsypywarek środków uszarstniających produkcji P.R.I.B. Sp. z o. o. Olsztyn Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1H Pakiet nr 10 - części do zamiatarek ulicznych m. BRODDWAY Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1I Pakiet nr 11 -części do rozsypywarek środków uszarstniający i pługów odśnieżnych m SCHMIDT Specyfikację asortymentową stanowi załącznik nr 1J i nr 2.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane -w następujacej wysokości: Pakiet nr 1- 600,00 zł ; (słownie: sześćset złotych). Pakiet nr 2- 1000,00 zł ; (słownie: tysiąc złotych). Pakiet nr 3- 600,00 zł; (słownie: sześćset złotych). Pakiet nr 4- 7000,00 zł; (słownie: siedem tysięcy złotych). Pakiet nr 5- 400,00 zł; (słownie: czterysta złotych ). Pakiet nr 6- 100,00 zł; (słownie: sto złotych). Pakiet nr 7- 100,00 zł; (słownie: sto złotych). Pakiet nr 8 - 200,00 zł; (słownie: dwieście złotych). Pakiet nr 9 - 200,00 zł; (słownie: dwieście złotych). Pakiet nr 10 - 400,00 zł; (słownie: czterysta złotych ). Pakiet nr 11 - 800,00 zł; (słownie: osiemset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający w zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo do: 1) zamiany ilości lub rodzaju asortymentu wskazanego w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy w ramach wartości umowy, 2) zamawiania u Wykonawcy innych części zamiennych do pojazdów wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy niż te, które ujęto w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w ramach wartości umowy 3) ograniczenia przedmiotu zamówienia do 50% w stosunku do wartości przedmiotu umowy. Zmiana stawki podatku VAT. Zmiana terminu wykonania zamówienia. Umowa zostaje zawarta na okres od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do czasu wykorzystania wartości umowy w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - pokój 202.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie