Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mpo.torun.pl


Toruń: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
Numer ogłoszenia: 85408 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ręcznego oczyszczania chodników komunalnych, ścieżek rowerowych, parkingów, przejść podziemnych , opasek przyulicznych , wysepek oraz miejsc wyłączonych z ruchu na terenie miasta Torunia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 następujące części: Część 1. oczyszczenie chodników, parkingów, opasek przyulicznych, wysepek oraz miejsc wyłączonych z ruchu na terenie miasta Torunia (dzielnice Bydgoskie, Jakubskie, Mokre,) o szacunkowej powierzchni w trakcie obowiązywania umowy około 2 880 000,00 m2 w tym: a) chodniki i ścieżki rowerowe dzielnice Bydgoskie, Jakubskie, Mokre o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 410 000,00 m2. Szacunkowa krotność wykonania x 3 b) chodniki na zlecenie indywidualne dzielnica Bydgoskie od poniedziałku do piątku w okresie 1 kwietnia - 31 października, powierzchnia do oczyszczenia w tygodniu ok. 10 000,00 m2 c) parkingi komunalne dzielnica Bydgoskie, Jakubskie i Mokre o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 73 000,00 m2; szacunkowa krotność wykonania x 3 d) opaski przyuliczne, wysepki oraz miejsca wyłączone z ruchu które stanowią integralną część jezdni dzielnice Bydgoskie, Jakubskie, Mokre o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 60 000,00 m2; - szacunkowa krotność wykonania x 1 Część 2. oczyszczenie chodników, parkingów, opasek przyulicznych, wysepek oraz miejsc wyłączonych z ruchu na terenie miasta Torunia (dzielnice Podgórz, Rudak, Stawki, Czerniewice) o szacunkowej powierzchni w trakcie obowiązywania umowy około 740 000,00 m2 w tym: a) chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 229 000,00 m2;- szacunkowa krotność wykonania x 3 b) parkingi komunalne o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 15 000,00 m2; szacunkowa krotność wykonania x 2 c) opaski przyuliczne, wysepki oraz miejsca wyłączone z ruchu które stanowią integralną część jezdni o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 25 000,00 m2; - szacunkowa krotność wykonania x 1 Część 3. oczyszczenie chodników i ścieżek rowerowych, parkingów, przejść podziemnych, opasek przyulicznych, wysepek oraz miejsc wyłączonych z ruchu na terenie miasta Torunia (dzielnice działki PZWANN, Rubinkowo I, II, Skarpa, Bielawy, Grębocin, Kaszczorek) o szacunkowej powierzchni w trakcie obowiązywania umowy około 1 530 000,00 m2 w tym: a) chodniki komunalne o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 400 000,00 m2;- szacunkowa krotność wykonania x 3 b) parkingi komunalne o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 66 000,00 m2; szacunkowa krotność wykonania x 2 c) przejść podziemnych z częstotliwością 1 raz w tygodniu (poniedziałek do godz. 1200 ) o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania- 4 000,00 m2 - Plac Fryderyka Skarbka, Szosa Lubicka/Ślaskiego, Szosa Lubicka/Wyszyńskiego, Sz. Lubicka / Olimpijska - Carrefour, ul. Rypińska (pod estakadą lewobrzeżną Mostu Gen. E. Zawackiej), kładka nad Trasą Średnicową. d) opaski przyuliczne, wysepki oraz miejsca wyłączone z ruchu które stanowią integralną część jezdni o łącznej powierzchni jednorazowego oczyszczania ok. 80 000,00 m2; - szacunkowa krotność wykonania x 1 Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.16 Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości (odpowiednio do wybranych części ) : Część I - 1000,00 zł; (słownie: tysiąc złotych). Część II - 500,00 zł; (słownie: pięćset złotych ). Część III - 1000,00 zł; (słownie: tysiąc złotych).

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo zgodnie z art.23 ust.2 u Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2016 r. lub do wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia. Zmiana stawki podatku VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie