Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 336799-2015

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

25/09/2015    S186    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Sól drogowa

2015/S 186-336799

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Osoba do kontaktów: Renata Markiewicz
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566398119
E-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.torun.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sól drogowa i techniczny chlorek wapnia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń, Polska.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej i technicznego chlorku wapnia wraz z usługą transportu do magazynu Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.
Zadanie 1 – Sól drogowa .Przedmiotem zamówienia jest dostawa luzem wraz z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, sypkiej soli drogowej zwanej DR, o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 10 % i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej maksymalnie 60 %, niezbrylającej się stosowanej do usuwania śliskości zimowej na drogach w szacunkowej ilości wynoszącej 5 000 Mg i soli drogowej do sporządzania wodnego roztworu soli zwanej DS, o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 5 % i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej maksymalnie 50 % w szacunkowej ilości 200 Mg.
Zadanie 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 technicznego chlorku wapnia (CaCl2 H2O) w postaci płatków w szacunkowej ilości 200 Mg, pakowanego w worki typu big bag o masie 1 000 kg. Worki winne być ułożone na paletach i zabezpieczone przed wilgocią np. przez foliowanie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w partiach nie mniejszych niż 24 Mg. Realizacja zamówienia będzie następowała w terminie 5 dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100, 60100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie 1: Sól drogowa do posypywania – 5 000 mg, sól drogowa do solanek – 200 mg.
Zadanie 2: Techniczny chlorek wapnia – 200 mg.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu zamówienia z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bo są on związane z warunkami atmosferycznymi, na które zamawiający nie ma wpływu. Zamawiający gwarantuje pewność wykonania umowy na poziomie 50 % wielkości umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy o 15 % w zależności od swoich faktycznych potrzeb i możliwości finansowych. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, a Wykonawca zobowiązuje się realizować to opcjonalne zamówienia na tych samych warunkach.
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2016. Zakończenie 31.12.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100, 60100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100, 60100000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zadanie 1 – 10 000 PLN; Zadanie 2 – 2 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 składami magazynowymi o pojemności co najmniej 2 500 Mg każdy – wymaganie dla Zadania 1.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Warunki płatności. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SD/ZP - 21/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.11.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2015 - 10:15

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Sierpień/wrzesień 2016 rok.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zmawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2015