Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Usługi - 140464-2016

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

22/04/2016    S79    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Usługi związane z odpadami

2016/S 079-140464

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Osoba do kontaktów: Renata Markiewicz
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566398119
E-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.torun.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń, PL.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 balastu z frakcji nadsitowej > 80 mm pochodzących z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w ilości 6 000 Mg wraz z transportem.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przejęciu do zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 – (inne odpady w tym zmieszane substancje

i przedmioty) balastu z frakcji nadsitowej > 80 mm, posiadającej ciepło spalania powyżej 6GJ/Mg pochodzących z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych suchych zbieranych w sposób selektywny. Szacowana ilość odpadów do przejęcia i zagospodarowania wynosi 6 000 Mg. W zakres usługi zagospodarowania wchodzi odbiór, transport i przetworzenie odpadów. Załadunek odpadów pozostaje po stronie Zamawiającego i może być realizowany codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru odpadów w soboty od godz. 6:00 do 14:00. Minimalna ilość odpadów odebrana w danym dniu roboczym wynosi 50 Mg. Masa nasypowa odpadu wynosi średnio 0,18 Mg / m3. Odbiór

i transport odpadów odbywać się może samochodami ciężarowymi ze skrzynią ładowaną od góry o wysokości nie większej niż 3,2 m. Zagospodarowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z 14.12.2012 o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. nr 21). Dopuszcza się korzystanie przez oferenta z podwykonawstwa
w zakresie transportu odpadów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacowana ilość odpadów do przejęcia i zagospodarowania wynosi 6 000 Mg.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
10 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający. Wykonawcy w celu spełnienia warunku winni wykazać się posiadaniem zezwolenia – decyzji właściwego organu na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z 14.12.2012 (Dz. z 2013 r., poz. 21), ponadto Wykonawca winien wykazać się uprawnieniem do wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z przepisami ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2013 r. poz.1414) i zezwoleniem na transport odpadów obejmującym co najmniej obszar położenia instalacji odbierającej odpady, o których mowa w SIWZ
[z uwzględnieniem odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiącej frakcję nadsitową > 80 mm,] wydanym na podstawie art. 28 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia lub nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i odrzucenia oferty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Warunki płatności. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZO/ZP -09/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.6.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.6.2016 - 10:15

Miejscowość:

Toruń, siedziba Zamawiającego.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zmawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.4.2016