Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 247341-2014

Pomoc

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

22/07/2014    S138    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Sól drogowa

2014/S 138-247341

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Osoba do kontaktów: Renata Markiewicz
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566398119
E-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.torun.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sól na potrzeby zimowego utrzymania dróg.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń, Polska.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zadanie 1 – Sól drogowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa luzem wraz z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, sypkiej soli drogowej (zwanej DR) o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 10 % i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej maksymalnie 60%, niezbrylającej, do usuwania śliskości zimowej na drogach w szacunkowej ilości 7000 Mg i soli drogowej do sporządzania wodnego roztworu soli (zwanej DS) o granulacji ziaren powyżej 6 mm wynoszącej maksymalnie 5 % i ziaren poniżej 1 mm wynoszącej maksymalnie 50% w szacunkowej ilości 400 Mg.
Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 technicznego chlorku wapnia (CaCl2 H2O) w postaci płatków, odpowiadającego normie PN-75/C-84127, w szacunkowej ilości 350 Mg., pakowanego w worki big bag o masie 1MG, ułożone na paletach i zabezpieczone przed wilgocią ( np. przez foliowanie) Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w partiach nie mniejszych niż 24 Mg, po uzyskaniu pisemnego zamówienia Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty zamówienia
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
8915 MG
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 383 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zadanie 1 - Sól drogowa : wielkość zamówienia 7000 MG - 850 MG . Sól do sporządzania solanek 400 MG - 460 Mg w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. Gwarancja wykorzystania umowy 50%
Zadanie 2. Techniczny chlorek wapnia 350 MG - 402,5 MG w zależności od przebiegu warunków atmosferycznych. Gwarancja wykorzystania umowy 50%
Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia)
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34927100

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane wadium Zadanie 1 - 10000 PLN, Zadanie 2 - 2000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dla Zadania 1 - wykonawca winien wykazać, że dysponuje składami magazynowymi o pojemności nie mniejszej niż 6000 Mg . Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada własny skład magazynowy lub udowodni poprzez złożenie stosownych dokumentów, że na okres realizacji zamówienia może dysponować zasobami osób trzecich. Dla zadania 2 zamawiający nie precyzuje w tym warunku wymagań szczegółowych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SD/ZP-19/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.9.2014 - 10:15

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenie siwz na stronie internetowej zamawiającego www.mpo.torun.pl . Wobec innych czynności niż wymienione odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2014