Toruń: Transport odpadów
Numer ogłoszenia: 84316 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługa transportu odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 0 - 80 mm. z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu ul. Kociewska 37/53 do Składowiska Odpadów w Zakurzewie pow. grudziądzki w ilość 3 000 Mg . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów w okresie od podpisania umowy do 31.12.2014 r. minimum dwoma samochodami. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia kilometrów wynosi 27 650 km. Usługa będzie realizowana okresowo w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 18.00. Zamawiający dopuszcza możliwość transportowania odpadów również w soboty od 6.00 - 14.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się będzie sprzętem załadunkowym Zamawiającego i na koszt Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów na miesięcznej Karcie Przekazania Odpadu wystawionej przez Zamawiającego. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów zgromadzonych na terenie placu magazynowego przy ulicy Kociewskiej 36-38 w Toruniu do instalacji znajdującej się przy ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy należącej do Firmy Transportowo-Budowlanej TRANSAND w celu ich zagospodarowania. Przewidywana ilość odpadów do przetransportowania w okresie realizacji usługi wynosi ok. 1210 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów cyklicznie przez okres od 3 do 10 dni w miesiącu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynosi 19 320 km. Zamawiający w terminie 2 dni przed planowaną datą świadczenia usługi zgłosi wykonawcy telefonicznie zapotrzebowanie na niezbędny transport. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00. - 16.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się będzie sprzętem załadunkowym Zamawiającego i na koszt Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi wykonanie usługi transportu odpadów na miesięcznej Karcie Przekazania Odpady wystawionej przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane. Zadanie 1 - 1500 zł; Zadanie 2 - 1000 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy. Zaakceptowany projekt umowy. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Udokumentowana zmiana podatku VAT. Zmiejszenie zakresu rzeczowego przemiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego - pokój 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba zamawiającego - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie