Numer ogłoszenia: 241816 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239184 - 2015 data 14.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: