Proszę czekać ...

Proszę czekać ...

Zamówienie public... - 306918-2015

Wyświetl widok skrócony Dodaj dokument do zakładek

01/09/2015    S168    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Usługi odśnieżania

2015/S 168-306918

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
Osoba do kontaktów: Renata Markiewicz
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566398119
E-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.torun.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń, PL.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na odśnieżaniu (odpłużaniu) i usuwaniu oblodzeń (uszarstnianiu) na terenie gminy miasta Torunia, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, sprzętem i pracownikami Wykonawcy w sytuacji wystąpienia potrzeby przeciwdziałania skutkom zimy. Wykonawcy będą świadczyć usługi w systemie pracy całodobowej w niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy na wezwanie w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 007 940 i 1 436 551,25 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp poprzez rozszerzenie zakresu wielkości zamówienia i zakłada, iż: szacowana wielkość prawa opcji to 50 % zamówienia podstawowego. Zakres przedmiotowy prawa opcji realizowany będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Cena jednostkowa prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, która zostanie określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamówienie w ramach prawa opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy.
Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach zawartej w wyniku postępowania umowy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w opisanych poniżej zadaniach w przypadku zaistnienia okoliczności, niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie może przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następujących wysokościach.
Pakiet I – Usługi ręcznego odśnieżania i usuwania oblodzeń
Zadanie 1 – Chodniki, place i przejścia podziemne – 800 PLN w tym:Część 1 – Chodniki i place – 500 PLN; Część 2 – Przejścia podziemne – 300 PLN.
Zadanie 2 – Ręczne usuwanie skutków zimy na terenie Gminy Miasta Toruń – 400 PLN; Pakiet II – Usługi mechanicznego
Zadanie 1 – Ciągniki rolnicze po 150 PLN każda część.
Zadanie 2 – Samochody ciężarowe z pługiem po 150 PLN każda część.
Zadanie 3 – Koparko – ładowarki lub ciągniki rolnicze z pługiem po 150 PLN każda część.
Zadanie 4 – Załadunek i wywóz śniegu po 800 PLN każda część.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający w tym warunku nie precyzuje wymagań szczegółowych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający w tym warunku nie precyzuje wymagań szczegółowych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający w tym warunku nie precyzuje wymagań szczegółowych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający w tym warunku precyzuje wymagania szczegółowe tylko dla Zadania 1 część 1 w Pakiecie I. Wykonawca winien wykazać, że zrealizował z należytą starannością, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jedną usługę polegającą na ręcznym odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń i ślizgawicy z placów i chodników o wartości nie mniejszej niż 35 000 PLN/netto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie i załączy dowód, że wskazane zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością.
3) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający w tym warunku precyzuje następujące wymagania szczegółowe dla poszczególnych zadań i ich części: Pakiet I, Zadanie 1 Część 1 – Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum 2 samochodami dostawczymi lub przystosowanymi do ciągnięcia przyczepy wraz z przyczepą oraz minimum 8 osobami zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie w tym 2 osoby winne być upoważnione do nadzoru (brygadzista). Każda z osób, która będzie realizowała przedmiot zamówienia winna posiadać minimum jeden zastaw narzędzi do ręcznego odśnieżania i usuwania skutków zimy (zestaw obejmuje skuwaczkę, odgarniaczkę i łopatę), ponadto każda z osób nadzoru musi dysponować telefonem komórkowym.
Pakiet I, Zadanie 1 Część 2 – Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum 1 samochodem dostawczym lub przystosowanym do ciągnięcia przyczepy wraz z przyczepą oraz minimum 3 osobami zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie w tym 1 z osób winna być upoważnione do nadzoru (brygadzista). Każda z osób, która będzie realizowała przedmiot zamówienia musi posiadać minimum jeden zastaw narzędzi do ręcznego odśnieżania i usuwania skutków zimy (zestaw obejmuje skuwaczkę, odgarniaczkę, łopatę, taczka), ponadto osoba nadzoru musi dysponować telefonem komórkowym.
Zadanie 2 (wymaganie dla jednej z dwóch części) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym samochodem dostawczym lub przystosowanym do ciągnięcia przyczepy wraz z przyczepą oraz minimum 4 osobami zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie w tym jedna z tych osób winna być upoważniona do nadzoru (brygadzista). Każda osoba, które będą realizowała zamówienie musi posiadać minimum jeden zastaw narzędzi do ręcznego odśnieżania i usuwania skutków zimy (zestaw obejmuje skuwaczkę, odgarniaczkę, łopatę), ponadto osoba upoważniona do nadzoru powinna dysponować telefonem komórkowym.
W przypadku składania ofert na dwie części wymaganie będzie spełnione, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie podwójną ilością sprzętu i osób wykonujących zamówienie.
Pakiet II
Zadanie 1 – wymaganie dla jednej z 7 części. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m oraz zaczepiany rozsiewacz do nawozów mineralnych o ładowności nie mniejszej niż 2 000 kg. Zamawiający wymaga, aby pojazd Wykonawcy posiadał minimum
1 światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Ponadto Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania oferowanym pojazdem mechanicznym (kierowca). Kierowca winien dysponować telefonem komórkowym.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część liczba sprzętu i osób musi być zwielokrotniona do liczbę części.
Wymaganie dla części 8 – Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianym rozsiewaczem do nawozów mineralnych o ładowności nie mniejszej niż 4 000 kg Zamawiający wymaga, aby pojazd Wykonawcy posiadał minimum 1 światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Ponadto Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania oferowanym pojazdem mechanicznym (kierowca). Kierowca winien dysponować telefonem komórkowym.
Zadanie 2 (wymaganie dla jednej z siedmiu części). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym samochodem ciężarowym dwu lub trzyosiowy o dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się w granicach minimum 16 ton maksimum 40 ton, technicznie przystosowanym do montażu płyty czołowej, która umożliwi zainstalowanie pługa odśnieżnego typu SNK będącego własnością Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby samochód Wykonawcy posiadał minimum 2 lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego zainstalowane na kabinie i z tyłu pojazdu. Ponadto Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania oferowanym pojazdem mechanicznym (kierowca). Kierowca winien dysponować telefonem komórkowym.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część liczba sprzętu i osób musi być zwielokrotniona do liczby części.
Zadanie 3 ( wymaganie dla jednej z dwunastu części). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jedną koparko-ładowarką typ JCB 3CX, CATERPILLAR, CASE lub porównywalną, wyposażoną w pług odśnieżający
z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. lub minimum jednym ciągnikiem rolniczym o mocy min 80 KM wyposażony w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m. Zamawiający wymaga, aby pojazd Wykonawcy posiadał minimum 1 światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Ponadto Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobą z uprawnieniami do kierowania oferowanym pojazdem mechanicznym. Kierowca winien dysponować telefonem komórkowym.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część wymaganie musi być zwielokrotnione o liczbę części.
Zadanie 4 (wymaganie dla jednej z trzech części). Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jedną koparko – ładowarką wyposażoną w łyżkę bez zębów lub innych elementów mogących uszkodzić nawierzchnię i minimum dwoma samochodami ciężarowymi samowyładowczymi. Ponadto Wykonawca winien dysponować minimum jednym operatorem koparki, minimum 2 osobami z uprawnieniami do kierowania oferowanymi pojazdami mechanicznymi oraz minimum 2 pracownikami gospodarczymi do wykonywania prac związanych z ręcznym usuwaniem śniegu w trudno dostępnych miejscach.
W przypadku składania ofert na więcej niż jedna część wymaganie musi być zwielokrotnione o liczbę części.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia lub nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AZ/ZP-17/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.10.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.10.2015 - 10:00

Miejscowość:

Toruń.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Sierpień 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toczącym się postępowaniu Wykonawcom przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacji albo 15 dni jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób inny, o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Odwołanie wobec treści ogłoszenia a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

Wobec innych czynności niż wymienione powyżej odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22458703

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.8.2015