Toruń: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU
Numer ogłoszenia: 424470 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. w dwóch zadaniach w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3);ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów (CPV 66.51.54.00-7), ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66.51.50.00-3);ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.92.00-3);ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (CPV 66.51.50.00-3);ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4);ubezpieczenia komunikacyjne OC (CPV 66.51.61.00-1);ubezpieczenie komunikacyjne AC (CPV 66.51.41.10-0);ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków (CPV 66.51.21.00-3). Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia, gwarancyjnymi zostały określone w załącznikach nr 1, 2 do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 1, 4 do SIWZ. Miejsce ubezpieczenia określone w załącznikach nr 1, 5 do SIWZ; Sumy ubezpieczenia gwarancyjne określone w załącznikach nr 1, 2 , 4 do siwz; Franszyzy określone w załącznikach nr 1, 4 do siwz; Warunki wymagane określone w załącznikach 1, 4 do siwz; Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych określone w załącznikach nr 1, 4 do siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane w tym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na: zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji - poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej, likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, pokój 303.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie