Toruń: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
Numer ogłoszenia: 203825 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym usuwaniu śniegu i oblodzeń (odpłużaniu) oraz uszarstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie miasta Toruń zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego sprzętem mechanicznym Wykonawcy (ciągnikami rolniczymi) w sytuacji wystąpienia potrzeb przeciwdziałania skutkom zimy oraz do pozostawania w gotowości do podjęcia świadczenia usługi w sytuacji braku śniegu, śliskości (tzw. nie efektywny czas pracy). 2)Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi: 950 godzin efektywnego czasu pracy, 50 godzin nie efektywnego czasu pracy. 3)Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) równe części wynoszących po: 316 godzin efektywnego czasu pracy, 17 godzin nie efektywnego czasu pracy. 4)Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz. 5)Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia dyspozytora o konieczności podjęcia działań. 6)Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez Zamawiającego technologią (odpłużanie, uszarstnianie lub odpłużanie z uszarstnianie). Usuwanie oblodzeń - odpłużanie - odgarnięcie zalegającego śniegu lub błota pośniegowego do krawężnika jezdni, uszarstnianie - posypanie piaskiem, solą lub mieszanina uszarstniającą, powierzchni zgodnie z zaleceniami Dyspozytora AZ. 7)Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego. Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy, którego postanowienia należy brać pod uwagę przygotowując ofertę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiejszenie szacunkowej wielkości przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie