Toruń: Rozbiórka nawierzchni placu
Numer ogłoszenia: 59874 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka nawierzchni placu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka nawierzchni placu utwardzonego w ramach prac przygotowawczych do zadania inwestycyjnego Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w części biologicznej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 47- 53. Zakres prac obejmuje rozbiórkę płyty betonowej o łącznej powierzchni 1 342,53 m2 zgodnie z dokumentacją projektową, a w szczególności: a)Geodezyjne wytyczenie obszaru wycięcia płyty (pole A, B i C). b)Wycięcie płyty grubości 37 cm za pomocą piły mechanicznej. Długość cięcia 240,40 m. Powierzchnie i krawędzie cięć powinny być proste i równe. c)Skucie wyciętej płyty za pomocą urządzenia udarowego. Wielkość rumoszu nie może być większa niż 0,5x1,0 m. d)Płyta betonowa jest niezbrojona, jedynie na połączeniach płyt może występować zbrojenie punktowe. e)Przemieszczenie pokruszonego betonu (gruzu) ze strefy wycinania na obrzeża pola wycięcia, skąd zostanie odtransportowany i zagospodarowany na koszt Zamawiającego. Odległość przemieszczenia nie większa niż 200 m. f)Zabezpieczenie krawędzi ciętych w miejscach narażonych na uszkodzenia (np. wjazd, wyjazd sprzętu). g)Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział II siwz: 1. Projekt budowlany. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Kosztorys ofertowy (przedmiar robót). Zamawiający przekaże teren budowy w dniu podpisania umowy, (w przypadku zajścia okoliczności uniemożliwiających przekazanie placu budowy w dniu zawarcia umowy zamawiający przekaże plac budowy nie później niż do w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy) . Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Termin wizji lokalnej - 19 lutego 2013 r. godz. 11.00, ul. Kociewska 47-53 w Toruniu, teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Osoba uprawniona do przeprowadzenia wizji - Zastępca Kierownika Zakładu Zbigniew Czyżniewski. Roboty będą prowadzone na podstawie zgłoszenia robót rozbiórkowych, zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną. Kierownik robót musi uczestniczyć osobiście w odbiorach technicznych wykonanych robót, opisanych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.55.55.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego -sekrertariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie